ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ ส่องเงื่อนไขในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ทำได้ไหม ?

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการภาครัฐที่เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีวิต หลายๆ คนอาจสงสัยในเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ ว่าสามารถรับสวัสดิการผู้สูงอายุได้อย่างไร วันนี้เรารวบรวมข้อมูลของการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 รวมถึงขั้นตอน วิธี คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและตารางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 มาให้ครบจบทุกประเด็นสำคัญ สำหรับคำถามที่ว่า ลงทะเบียนผู้สูงอายุออนไลน์ได้ไหม ? ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีโครงการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ หากท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์สามารถทำได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. โดยจะยึดตามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านของท่าน ในวันและเวลาราชการ

ระยะเวลาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ ต้องทำช่วงไหน?

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด งบประมาณสำหรับปี 2567 ได้เปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 64 ไปจนถึงช่วงเดือนกันยายน 67 ซึ่งในปัจจุบันสวัสดิการภาครัฐดังกล่าวได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด ต้องลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2567 แทน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2567 นี้ และจะยังไม่มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์

คุณสมบัติในการรับสวัสดิการผู้สูงอายุ แบบไหนจึงเข้ารับสิทธิได้?

 • มีอายุครบ 60 ปีพอดีในปีงบประมาณ 2567 , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ  ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507
 • ผู้สูงวัยที่จะเข้ามาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ ต้องมีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาล หรือ อบต. โดยยึดตามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต้องไม่เคยลงทะเบียนขอเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ทำการลงทะเบียนมาก่อน แต่ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ จะต้องดำเนิการไปลงทะเบียนใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตามทะเบียนบ้านใหม่
 • บุคคลที่จะสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ต้องไม่เคยได้รับสวัสดิการภาครัฐรายเดือนมาก่อน ทั้งจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. เช่น เบี้ยหวัด เงินบำนาญ รวมถึงการรับสิทธิเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน

วิธี ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ทำเองก็ได้ ง่ายๆ!

 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสวัสดิการผู้สูงอายุให้ครบ โดยเอกสารที่ใช้จะมี
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายโดยหน่วยงานของรัฐออกให้
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • เล่มสมุดบัญชีเงิน เพื่อใช้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์เพิ่มเติม หากผู้สูงวัยไม่สามารถดำเนินเรื่องลงทะเบียนรับสิทธิเองได้

 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับสิทธิในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์แทน (แบบฟอร์มมอบอำนาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1ฉบับ

ทั้งนี้ ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องตามเงื่อนไขของสวัสดิการภาครัฐ

ทุกฉบับ หากผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

 • ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. ตามที่ชื่อของท่านในทะเบียนบ้าน ในวันและเวลาราชกาล
 • เมื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดได้ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่เทศบาลที่ได้ไปลงทะเบียนรับสวัสดิการผู้สูงอายุ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. หรือช่องทางที่รัฐกำหนดไว้
Scroll to Top